Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Program 2018
Protokoll
Arkiv
Historik
Kontakta oss
Efterlysningar

Stadgar rev. 2018

Styrelsen 2018

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse


Stadgar för föreningen Backstugans Vänner
Antagna på årsmötet 2005 och reviderade på årsmötet 2015.


Ändamål
Föreningen Backstugans Vänner är en sammanslutning av personer som vill bevara Backstugan Kulla i Upphärad. Föreningen är i religiöst och partipolitiskt hänseende obunden.

Syfte
Förening Backstugans Vänner syfte är att bevara Kulla. Föreningens syfte är också att väcka intresse för och förmedla kunskap om Upphärads historia som en del av vårt kulturarv genom bl.a. visningar, föredrag och studiecirklar.

Medlemskap
Medlem är den som är intresserad av föreningens syfte och som betalt gällande medlemsavgift som årsmötet beslutar. Den nya medlemmen skall få information om föreningen samt aktuellt program.

Möten
Årsmöte hålls i maj månad för bl.a. behandling av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan och ansvarsfrihet och val av ordförande och ledamöter. Vid varje årsmöte kallas medlemmar via brev senast 1 vecka före mötet. Medlemsmöten hålls som regel en gång i månaden under vår, sommar och höstperioden. Inalles 6 till 8 möten.

Styrelsen och andra funktionärer
Styrelsen väljs på årsmötet och består av minst 3 personer, en ordförande, en kassör och en sekreterare. Ledamöterna utses för 2 år med växelvis avgång, varvid ordförande och kassör ej avgår samtidigt. Vid årsmötet utses en valberedning på 1-3 personer. För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet 2 revisorer. Vid styrelsemöten förs protokoll.

Ärenden och rösträtt
Ärende som skall avgöras av medlemsmöte bereds av styrelsen. Varje medlem har en röst. Röstningen sker personligt. Omröstningen sker öppet Vid lika röstetal gäller det förslag som beträds av ordföranden.

Säte och firmateckning
Föreningen skall ha sitt säte i Backstugan Kulla. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras att minst 2/3 av antalet medlemmar vid årsmötet så beslutar.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011