Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Utdrag ur protokoll från Upphärads kyrkostämma 28 maj 1934 och Medeltida kyrkogård i Upphärad invigd 25/6 1943.


Utdrag ur protokoll från Upphärads kyrkostämma 28 maj 1934

§4
Hemmansägaren Hjalmar Olsson och hans hustru Ester i Snartorp nr 2 ville genom gåvobrev av den 28/5 1934 till församlingen som gåva åt Upphärads kyrka överlämna den gamla kyrkogården å Höljebacka mot det att församlingen åtogo sig att

1.
2.

3.
Kring området upprätta och för all framtid underhålla ett väl fredande staket.
Efter eventuella utgrävningar av kyrkoruinen planera området, därå plantera passande träd eller buskar och för all framtid underhålla den planteringen samt
Svara för alla med blivande avsöndringen följande kostnader.

Och beslöt stämman i överensstämmelse med kyrkorådet enhälligt mottaga donationen på angivna villkor samt genom uppläsning av denna del av protokollet inför kyrkomenigheten nästkommande söndag till makarna Olsson uttala församlingens synnerliga glädje och tacksamhet för denna deras ädelsinnade och om kärlek till församlingen och hembygdens minnen vittnande eftergärdning genom vilken Upphärads församling förunnats att åter själv få äga och vårda den plats där fordom under ett halvt årtusende dess helgedom stått och dit fäderna samlats till vila under torvan.

§5 Gåvobrevet skulle å församlingens vägnar undertecknas av kyrkvärdarna.

Ulf Tiborn hade varit i Landsarkivet, Göteborg och letat fram detta intressanta protokoll.


Medeltidskyrkogård i Upphärad invigd

(Ur Trollhättans Tidning 25/6 1943)

Biskop Block höll invigningstalet.

Stämningsfull högtidlighet på midsommardagen

Invigningen av den medeltida kyrkogården vid Höljebacka i Upphärad ägde rum omedelbart efter högmässogudstjänsten midsommardagen. Invigningen förrättades av biskop Block i närvaro av en talrik menighet från pastoratets samtliga socknar.

Akten inleddes med att menigheten sjöng ps. 169 ”Fädernas kyrka” verserna 1, 6, 0ch 9 varefter Flundrebygdens fornminnesförenings ordförande rektor Ernst Hollman, Lilla Edet hälsade de närvarande välkomna, varvid han särskilt vände sig till biskop Block. På biskopens anmodan gav så rektor Hollman en intressant historik över kyrkoruinen. Året för den första kyrkans, en stenkyrka, uppförande kunde icke med säkerhet fastställas, men sannolikt skedde det omkring 1130. Denna kyrka ödelades helt vid danske befälhavaren Rantzaus härjningståg år 1566. Den blev så toltalt förstörd att församlingen ej fann någon annan möjlighet att reparera densamma utan uppförde en träkyrka strax bredvid ruinen av den gamla. I slutet av 1600-talet var träkyrkan fallfärdig och den nuvarande kyrkan uppfördes 1724 på c:a 500 meters avstånd från den gamla kyrkoruinen av den kände kyrkobyggaren Kreitlow. Den gamla kyrkogården ödelades och en hel del gravstenar och annat flyttades till nuvarande kyrkogården.

Tanken på en utgrävning av den gamla kyrkogården väcktes redan 1934 av den då nybildade fornminnesföreningen inom häradet och har nu blivit verklighet. Talaren riktade till sist ett tack till amanuensen Lundberg som var närvarande och som lett konserveringsarbetet samt till ledamoten mejeristen Henrik Larsson, Upphärad som övervakat arbetet. Detta har nu på vårsidan utförts av ett antal samvetsömma. Arbetet hade krävt en kostnad av 350 kr. varav Upphärads kommun anslagit 100 kr. Resten hade influtit genom frivilliga bidrag. Talaren bad så biskopen lysa över platsen.

Biskopen erinrade i sitt anförande bl.a. om de många släktled som besökt de raserade templen och nu vila i sina grifter. Talaren avslutade sitt anförande med Fader vår och Välsignelsen. Till sist sjöngs ps. 16:2 och 3.

Innan de församlade åtskildes framförde förvaltaren Smith såsom föreningens stiftare dennas tack till föreningens styrelse, särskilt rektor Hollman, för hans intresse och värdefulla arbete, vilket tack talaren begärde få antecknat till föreningens protokoll.

På den gamla kyrkoruinen har Upphärads snickerifabrik rest ett sex meter högt kors, som på långt avstånd visar var ruinen är belägen. Vidare hade Upphäradsbor till dagens högtidlighet anordnat ett provisoriskt altare från vilken plats biskopen förrättade invigningen.


Riksantikvarien ger beröm och anvisningar

(Trollhättans Tidning 9/7 1943)

Riksantikvarien, professor Sigurd Curman besökte under tisdagen Trollhättebygden för granskning av här verkställda arbeten med utgrävning och konservering av medeltida kyrkoruiner.

……

I fortsättningen besöktes kyrkorna Fors och Upphärad vilken senare visades av komminister Håland samt vidare Flundre härads fornstuga - där rektor Hollman var ciceron – platsen för Upphärads medeltidskyrka och dess efterföljare, träkyrkan vid Höljebacka, vilkas grunder numera äro utgrävda samt den monumentala hällkistan vid Sjökullen i Upphärad. Sistnämnda fornminne borde enligt riksantikvariens mening skyddas för ras genom återfyllnad i de gropar, som uppstått genom det omgivande grustagets utnyttjande.

Det måste bli en uppgift för församlingsborna i Flundre härad att gemensamt åtaga sig ansvaret för västra Sveriges väldigaste gravkammare från stenåldern.

Ulf Tiborn hade besökt Innovatum och letat fram kopiorna ur tidningsmaterialet.


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby