Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Mer info om utredningsarbetet angående ett TÅGSTOPP i Upphärad, rapport från mötet 24 januari.
Hej Lena!
En sammanfattning av den redovisning vi fick i tisdags och om diskussionen:

Utredarna har beräknat olika trafikeringsalternativ med avseende på hur mycket tågstoppen skulle öka restiden, hur många mer långväga resenärer som skulle förloras p g a ökad restid, hur många nya resenärer som skulle tillkomma p g a tågstoppen och hur mycket busstrafik som skulle kunna reduceras. Detta har omsatts i ekonomi, d v s ökade eller minskade intäkter/kostnader och självfinansieringsgrad. De har också beräknat vilka investeringar som skulle behövas för varje alternativ. Tidpunkten som avses är i första hand år 2035 utifrån uppdraget från regionstyrelsen som ju innebär att komplettera den målbild för tåg 2035 som redan finns. Men man har också utrett förutsättningarna för att öppna stationer ”i närtid” vilket innebär om ca 5 år. De orter som berör vår kommun är Upphärad och Velanda. Tågstopp vid NÄL ingår också och en särskild delutredning har gjorts för det.

Värdena de har använt baserats på erfarenheter från Skåne som ju byggt ut sitt Pågatågsystem successivt. Det är antaganden om hur känsliga resenärer är för ökad restid, hur stor del av befolkningen som skulle åka tåg, hur långt ifrån en station som resenärerna bor och hur detta trappas ner med avståndet, man har räknat cirklar om 1 km, 3 km resp 5 km från stationen. Man har också antagit en befolkningsökning med 30% i alla berörda orter.

Utredningen av vårt järnvägsstråk har delats upp på dels sträckan norrut d v s Trollhättan-Ed/Åmål dels sträckan söderut d v s Trollhättan-Göteborg. För den senare sträckan gäller:
Fyra alternativ utreddes:
UA1: Regiontåg 10 dubbelturer stannar i Upphärad
UA2: Regiontåg 10 dubbelturer stannar i Velanda och Upphärad.
UA3: Regiontåg 10 dubbelturer stannar i Velanda, Upphärad och Nygård
UA4: Pendeltåg förlängs och stannar i Velanda, Upphärad och Nygård. Innebär ett tillskott av 25 dubbelturer för sträckan nor om Älvängen.
Detta jämförs med ett alternativ (JA) där det utökade utbudet enligt Målbild tåg 2035 finns med men inga nya stopp.

Resultat:
UA1 leder till ett lägre resande än i JA beroende på att genomresande drabbas av restidsförlängningar. Intäkterna minskar också. Reduktionen av busstrafik ger marginellt minskade kostnader i UA1 och regionbidraget ökar med 4,8 mkr.
I UA2 och UA3 blir restiden längre för genomresande och antalet resor beräknas minska ytterligare. Tillsammans med ökade kostnader tyngs resultatet på linjen av minskat antal resor.
Sammantaget beräknas varken UA1, UA2 eller UA3 ge någon positiv nettoeffekt för resandet och intäkterna minskar i dessa tre alternativ.

I UA4 påverkas resultatet av många faktorer på samma gång. Genomresandet mellan Trollhättan och Göteborg ökar då restiden minskar från 38 till 32 minuter. För nya uppehåll i Velanda, Upphärrad och Nygård erhålls nya resor medan Älvängen, Lödöse och Bohus får ett minskat resande. Totalt ger detta ett tillskott i antal resor där genomresande står för den största ökningen. Eftersom de genomresande blir fler och åker längre sträckor beräknas intäkterna öka och persontransportarbetet likaså.

När det gäller behov av investeringar (utöver det som redan finns i Målbild 2035 kommer utredningen fram till:
UA1: ingen investering (utöver stationsanläggning enligt nedan). P g a detta bedöms möjligt rent tekniskt att öppna station i Upphärad ”i närtid”..
UA2-3: nytt förbigångsspår i vardera riktningen, till exempel i Upphärad; 160-200 mkr
UA4: nytt dubbelspår ca 9 km (innebär partiellt fyrspår på delsträckan), inklusive plattformar vid tre stationer; ca 1900 mkr. De nya stationerna behöver utrustas med plattformar och planskild korsning över eller under spåren. Följande behov och kostnad bedöms för Upphärad och Velanda: Upphärad: Sidoplattformar vid huvudspår i UA1, sidoplattformar vid sidospår i UA2-UA3 då omkörningsmöjlighet måste finnas (kostnad för sidospår redovisas ovan) och planskild övergång till plattformar; 55-75 mkr. Velanda: sidoplattformar vid huvudspår och planskild övergång till plattformar; 55-75 mkr.

Sammanfattningsvis negativt utfall på kort sikt för Upphärad, trots att det är ”billigt” investeringsmässigt i U1, p g a resandeförluster.
Ett positivt ekonomiskt utfall på längre sikt i U4 med ett stort turutbud. Men det kräver stora investeringar utöver de som redan finns i Målbild 2035 vilket gör det hela osäkert.

MEN:
- Beräkningarna omfattade schablonmässigt bara 5 km runt stationen för alla orter. Jag ifrågasatte naturligtvis detta för Upphärads del eftersom Sjuntorp med betydligt fler invånare ligger strax bortom. Utredarna åtog sig att göra en särskild fördjupning om detta, vilket känns bra.
- Jag ifrågasatt även deras beräkningar av hur stor känsligheten är för att resenärer ska välja bort tåget (och ta bil) om restiden ökar några minuter p g a tågstopp. Vi kan tvärtom förvänta oss att det kommer bli ännu dyrare och krångligare framöver att ta bilen till Gbg på grund av ökad trafikträngsel m m. Olika orter har dessutom olika förutsättningar när det gäller alternativet till tåg. Denna aspekt noterades och vi får bevaka att den beaktas framöver.
- Jag framförde att dom också måste beakta den utredning som färdigställdes förra året om små stationssamhällen. I del 2 (Rambölls rapport) finns ju en hel del underlag som är hämtat från vårt län och från Halland. Dom tackade för tipset och har lovat att studera den. Jag är förvånad att den inte redan är med i underlaget, det är ju VGR som varit huvudfinansiär tillsammans med tillväxtverket, men bättre sent än aldrig. Jag tolkar den så att där finns potential i Upphärad.
- I utredningsmodellen har resandet schablonmässigt i alla orter räknats om till 2035 med 30 % till följd av antaganden om ökad befolkning och ökat resande. När den kommunala planeringen för orternas utbyggnad också vägs in, vilket inte gjorts i denna modell, bör det också påverka Upphärads läge positivt. Planprogrammet medger ju en större tillväxt än 30%.

Man kan naturligtvis ha fler funderingar än så, men summa summarum: Beräkningarna från den givna modellen går inte Upphärads väg men det ska göras fördjupningar och fler aspekter ska vägas in. Arbetet fortsätter under första halvåret bl a ska naturligtvis också politiken få tycka till. Så jag tycker vi kan ha hopp!
Hör gärna av dig om du/ni har synpunkter eller frågor. Ni kan ha ytterligare vinklingar som kan tillföras utredningen.
Jag bifogar utredarnas arbetsmaterial. VIKTIGT är att detta är en etappredovisning av vissa aspekter och utifrån vissa gemensamma beräkningsgrunder. Alltså inget färdigt material, det återstår mycket arbete och förankring. Det ser nu ut som om arbetet är färdigt först i höst.

Vi hörs, ha det bra!

Med vänlig hälsning
Göran Carlsson
Planeringssekreterare
*************************************
tel 0520-497962
Trollhättans Stad
Kommunstyrelsens förvaltning, Kontoret Tillväxt och utveckling
461 83 Trollhättan
goran.ksf.carlsson@trollhattan.seVästtågsutredningen, arbetsmatrial inför stråkmötet den 24 januari 2017


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby