Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Backstugans Vänners verksamhetsberättelse för 2016
Styrelseledamöter och övriga funktionärer:

Ordförande: Lena Calmestrand,
Vice ordförande: Ulf Tiborn,
Sekreterare: Ida Rask,
Kassör: Lisbeth Olsson,
Ledamöter: Kerstin Andreasson, Erna Gustafsson, Alfhild Olsson, Siv Persson och Kaisa Vento.
Revisorer: Per-Ivar och Birgitta Persson, Valberedning: Matts Mattsson och Per Hernmar.
Hemsidesansvarig: Lars Dahlberg

Styrelsen har under 2016 haft fem protokollförda sammanträden. Två nummer av Kullabladet och ett Kullabrev har distribuerats till våra medlemmar. Tryckningen har skötts av Trollreda och Studieförbundet Vuxenskolan och distributionen av Lena Calmestrand. Lösnummer av Kullabladet har funnits till försäljning på Tempo, Upphärad. Ca 50 artiklar har skrivits till föreningens hemsida www.backstugansvanner.se. Hemsidan har under året haft drygt 12 000 besök. Besök på Kulla: ca 700. Antal medlemmar i föreningen: 135.

Program för allmänheten under 2016:

Söndag 22 maj: Årsmöte på Kulla med Stig Hellström som berättade om Sjuntorps fabrikers historia och visade bilder från Inge Ohlsson samlingar. Servering och lotteri, 25 besökare.

Söndag 12 juni: Kulla höll öppet i samband med att Tramp 100, ett cykeltåg från Trollhättan till Upphärad, gjorde ett stopp vid Kulla och lyssnade på Lena Calmestrands berättelser om Backstugusittarna och deltog i Ida Rasks blomstervandring, ca 50 besökare.

Söndag 24 juli: Liisa Ödén höll föredrag om spinning, kardning, ull och garn. Servering och lotteri, ca 20 besökare. Söndag 14 augusti: Inge Ohlson visade sina album med gamla Upphäradsfotografier. Servering och lotteri, ca 30 besökare. Lördag 20 augusti: Trollhättan firade sin 100-årsdag. Föreningen fanns på plats på Polhemsgatan i eget tält med bilder och information om Kulla samt deltog även med ett bildspel i tekniktältet där Kaisa Vento stod för presentationen. Söndag 11 september: På den internationella Kulturarvsdagen berättade Lisbeth Olsson om Upphäradsprofilen Alvin Pettersson, Kathleen Håkansson berättade om hantverken näver- och rotslöjd och visade egna alster och Elisabeth Kortebäck visade hur man “slår” frivoliteter. Lotteri och servering, ca 35 besökare.

Söndag 2 oktober: Vandrade ett 15-tal personer till fornborgen Träleborg vid Gravlången tillsammans med guiden Bengt Johansson.

Visningar på Kulla med Lena Calmestrand: Trollreda 16 maj, 9 besökare, SPF 18 maj, 14 besökare, Vänersborgs- och Trollhättans släktforskare 28 maj, 13 besökare och Väne-Åsakas seniorer 14 juli, 21 besökare.

Allmänna visningar med Lena Calmestrand: CTV-cyklisterna 4 augusti, ca 200 besökare samt 27 augusti.

Övrig verksamhet på Kulla:

Arbetsdagar på Kulla: 5 maj, 10 deltagare och 23 oktober, 12 deltagare.

Arbetsdagar utanför Kulla: Röjning på Höljebacka (Upphärads gamla kyrkplats) 17 juli, 3 deltagare.

Aktiviteter för barnen i Upphärads skola med Lena Calmestrand: Potatisodling med 30 olika sorter under 2016 för klasserna 0-2: sättning 11 maj, 30 deltagare, exkursion 8 juni, 19 deltagare, upptag 21 september, 35 deltagare. En kulturhistorisk cykeltur för klass 5-6 har företagits längs cykelbanan mellan Upphärad och Velanda, 20 deltagare. En kulturvandring till Höljebacka för klass 3-4 gjordes då det berättades om de olika husens historia längs vägen dit, 15 deltagare. Räfsning på Höljebacka 18 oktober med klass 4, 15 deltagare.
Potatisodling: Föreningen har under året odlat ca 20 olika egna potatissorter.

Tidningsartiklar om Kulla: I samband med utgivningen av boken ”Alla dessa dagar” intervjuades Lena Calmestrand på Kulla av Matilda Sädås. Reportaget publicerades i ttela den 20 augusti, samma dag som Trollhättan firade sitt 100-års jubileum. I samband med skolbarnens potatisupptagning den 21 september gjordes ett reportage av Susanne Engdahl-Jensen som publicerades i ttela den 24 september.

Boken ”Alla dessa dagar”: Berättelser om Ingebor Larsdotter och Andreas Swensson, de första backstugusittarna på Kulla av Lena Calmestrand kunde med hjälp av bidrag från Trollhättans Stad och Studieförbundet Vuxenskolan tryckas i 100 ex. i augusti 2016. Boken har under hösten recenserats i Västgötabladet och Tidskriften för Västgötalitteratur och fått goda recensioner. Boken säljs för 100: -.

Kaisa Ventos deltagande i bokrelease och kurs: Länsstyrelsen har under ett antal år arbetat med verket ”Hus, minnen och människor”. Alla medverkande hus är byggnadsminnen och Backstugan Kulla finns med som den enda byggnadsminnesförklarade backstugan i länet. Föreningen tilldelades ett exemplar av verket. Mottagandet/bokreleasen skedde den 7 mars i Göteborg. Efter mingel och intressant småprat med andra representanter för föreningar och även enskilda som medverkar i boken, invigningstalade landshövding Lars Bäckström. Två intressanta föredrag följde, dels om byggnadsminnesmärkning och arbetet i regionen med detta, dels en presentation av den halländska paraplyorganisationen för hembygdsföreningar och vårdare av byggnadsminnen.

Den kurs som gavs av Västergötlands Hembygdsförbund lördag 8 oktober på Axvalls folkhögskola handlade om framställning av trycksaker, skrifter och hembygdsböcker. Huvudtalaren var fotografen Jan Töve som hade rubriken "Vad säger bilden?" på sitt föredrag. Han talade om bilden i allmänhet, men också med många exempel från hembygdslitteratur, där han själv medverkat. En lärdom som deltagarna fick med sig, var att skilja på bilden som komplement till text och bilden som en egen berättelse.

Takprojektet: Den 7 april gjordes en inventering tillsammans med byggnadsantikvarie Lars Bergström från Västarvet av skadorna på skorstenen samt på hus- och vedbodtak och man bestämde sig för en omläggning av vedbodtaket. En ansökan om bidrag till projektet insändes till Anna Olsfelt på Länsstyrelsen. Beslut medgavs till bidrag för Lars Bergströms antikvariska medverkan men ej till införskaffandet av materialet. Taket på vedboden lades om under maj månad och arbetslaget bestod av Göte Nilsson, Inge Nilsson, Jan-Erik Alfredsson, Ulf Tiborn och Björn Nilsson. Under arbetets gång gjordes en planering inför kommande år gällande ny skorsten samt plåtarbeten och omläggning av ett takfall, det återstående planeras till 2018. En besiktning av utförda arbeten gjordes i september av Lars Bergström. I samband med detta möte besökte även en murare från B G Mureri och personal från Häggners plåt Kulla för en diskussion inför kommande års åtgärder. En ansökan om bidrag på drygt 100 000: - rörande ovanstående nämnda arbeten har insänts till Länsstyrelsen, beslut väntas i mars 2017.

Kontakter med myndigheter:
Under året har löpande kontakt funnits med Göran Carlsson, Trollhättans Stad, Hållbart samhälle, gällande information kring utredningsarbetet för ett tågstopp i Upphärad, Mattias Annas, Eidar, angående produktion av lägenheter 2017 längs Kärrebergsvägen i Upphärad och kyrkogårdsföreståndare i Rommele pastorat Ulf Eklund angående gräsröjningen av Höljebacka, den gamla kyrkplatsen i Upphärad samt möjligheten för pastoratet att uppsätta en anslagstavla på platsen. Föreningen har lovat stå för informationen. Löpande kontakter har också skett med byggnadsantikvarie Lars Bergström, Västarvet och byggnadsantikvarie Anna Olsfelt, Länsstyrelsen samt kulturchef Christer Olsson, Trollhättans Stad. Angående den förestående takomläggningen 2017 har kontakter även tagits med byggnadsantikvarie Ulrika Lind, Byggnadsvård Nääs samt med ett stort antal hantverkare i Västra Götaland rörande takspånsarbetet nästa år samt med ett antal firmor som tillhandahåller takspån.

Den årliga informationen till prästerna om Höljebacka med önskan om ett samarbete mellan pastoratet i Rommele och Backstugans Vänner gick även i år ut i form av ett långt mejl till: Kyrkoherde Jan Carlsson, komminister Stefan Nordlander samt vik. komminister Martin Edström. Tyvärr besvarades mejlet inte heller i år av någon av prästerna.

Tack för all medverkan!

Vi vill å styrelsens vägnar avslutningsvis rikta ett stort TACK till Trollhättans Stad, kultur- och fritidsförvaltningen som 2016 gett bidrag till tryckningen av boken och som varje år gett oss ett generöst bidrag för verksamhetens möjliggörande och till Studieförbundet Vuxenskolan som likaså gett bidrag till bokens tryckning samt erbjudit kopieringsmöjligheter genom Monica Rodriguez samt till Trollreda som hjälper oss med tryckningen av Kullabladet. Vi vill också rikta ett varmt tack till alla våra föreningsmedlemmar som med sitt aldrig sinande engagemang gör vår verksamhet fortsatt möjlig.

För styrelsen i Backstugans Vänner tecknar Ida Rask och Lena Calmestrand.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017:

Backstugan Kullas bevarande: I år påbörjas arbetet med att renovera taket och skorstenen. Skorstenen kommer att muras om och få nya plåtarbeten. Ett takfall på hustaket kommer att renoveras i år och det andra takfallet görs kommande år. Undertaket ska renoveras, nytt takspån läggas och en del takpannor bytas ut. Spånläggning, murning och plåtslagsarbete utförs av hantverkare, allt annat arbete utförs ideellt av föreningsmedlemmar. I samband med spånarbetet hålls den 31 maj en kvällskurs (4 timmar). Kursledare är spånläggaren, vi vet ännu inte vem eftersom anbudsförfarandet inte är klart, tillsammans med byggnadsantikvarie Ulrika Lind från Byggnadsvårds Nääs. I år fortsätter också arbetet med att ta bort cementen runt syllarna och ersätta den med småsten. Meningen är att bättringsarbeten med fönstren samt restaurering av rörspisen även skall utföras i mån av tillgänglig arbetskraft.

Arbetsdagar: Minst två gemensamma arbetsdagar, vår och höst på Kulla, en arbetsdag i juni i samband med odlingen samt en arbetsdag med gräsröjningsarbeten på Höljebacka.

Visningar: Förbokade besök av föreningar och övriga sällskap tas emot till en kostnad av 500 kr/grupp.

Programverksamhet 2017:

2/4 kl. 13 Årsmöte i församlingshemmet – Anita Fyhr berättar om släktforskningens grunder och om sin egen släkt, Ida Rask berättar om sin soldatforskning på Krattorp och Ulf Tiborn om sin Upphäradssläkt. Plats finns också för berättelser om egen släktforskning. Servering och lotteri. 7/5 Vårens arbetsdag på Kulla kl. 11. Juni, arbetsdag med odlingarna (datum ej fastställt). Vägkyrka i Upphärads kyrka, veckan efter midsommar har det i 10 år funnits en vägkyrka med program under tisdag – lördag. Om det blir vägkyrka även i år kommer föreningen bidra med utställning om Upphärad och kaffeservering en av dagarna. Juli, arbetsdag på Höljebacka (datum ej fastställt). 23/7 kl. 13 Liisa Ödén visar textilier från Peru samt berättar och visar bilder från en resa till landet. 20/8 kl. 13 Berättarcafé på Kulla. Jag vill berätta … ge gärna ett bidrag till den muntliga traditionen i form av egna eller andras berättelser. 10/9 Kulturarvsdagen med två olika program: Liekurs på Höljebacka kl. 12,
kursledare Per Hernmar och besök på Höljebacka Brandmuseum ca kl. 14 där vi blir mottagna av Putte och Annika Fredriksson med fika och visning. OBS! Föranmälan krävs till båda programmen. 22/10 Höstens arbetsdag på Kulla kl. 11.

Natur- och kulturskola: Fjolårets verksamhet fortsätter med odlingar för klass 0-2, i år startar vi växelbruk med olika äldre grödor.
visningar för de barn som ännu inte besökt Kulla och på hösten räfsning på Höljebacka.
Trädgården på Kulla: Start av växelbruk av äldre grödor för föreningens räkning samt skötsel av många gamla kulturväxter.
Intervjuprojekt: Vi samlar in berättelser om Upphärad och gör bandade intervjuer.

Medlemstidningen Kullabladet: Under året 2017 utkommer Kullabladet i mars och Kullabrevet i december.

Verksamheter utanför Kulla i Upphärad:
Höljebacka: Vi fortsätter arbetet med Höljebacka, den gamla kyrkplatsen och samarbetet med Rommele Pastorat. Vi hoppas under året få till stånd en diskussion med kyrkan om hur vi ska göra platsen mer synlig och attraktiv, bland förslagen finns friluftsgudstjänster, visningar och gemensamma arbetsdagar. Vi önskar också att involvera Upphärads skola mer i samarbetet i form av gemensam arbetsdag och vandringar dit.

Järnframställning vid Krattorp: 1986 gjorde Sigurd Carlsson ett slaggfynd vid gården Krattorp. Slagghögen var ca 2 m lång och 1 m bred. Det visade sig efter analys vara slagg av järnmalm från 400-talet e. kr. Sigurd tog kontakt med arkeolog Karin Rex, då chef för Vänersborgs museum. Hon bestämde sig för att göra en undersökning, men tyvärr rann det hela ut i sanden p.g.a. att man plötsligt fann en hällristning i Gärdhem och intresset för järnframställningsplatsen försvann lika hastigt som den kommit. Under flera år efter denna händelse tog Sigurd kontakter som han hoppades skulle leda vidare till en undersökning, med ingenting hände. Kontakt med Sigurd har funnits under några år och vi har försökt få till stånd en undersökning av platsen, senast 2015, då bl.a. Lödöse museum besökte Krattorp. I januari 2017 har en förnyad kontakt tagits med arkeolog Sonia Jeffrey vid Lödöse museum och inom snar framtid hoppas vi kunna få besked om det kommer att finns pengar till en undersökning av området.
Tilläggas kan att i anslutning till att fyndet 1986 upptäckte Sigurd många kolgropar i skogen vid Örtemaden och vid Sjökullen. Det rör sig alltså om järnmalm framställt från rödjord. Järnframställningen vid Krattorp kan visa sig vara den västligaste i landet.

Producering av nya bostäder i Upphärad: Vi följer nyproduktionen vid Kärrebergsvägen och rapporterar på vår hemsida.

Det planerade tågstoppet i Upphärad: Vi har löpande kontakt med Göran Carlsson, Trollhättans stad, Hållbart samhälle och följer förhandlingarna med Västtrafik samt rapporterar på vår hemsida.

Hemsidan www.backstugansvanner.se: Vi fortsätter arbetet med att kontinuerligt lägga upp material om vad som händer i Upphärad och på Kulla under året.

Facebook: Vi finns på facebook under gruppen Backstugan Kullas vänner.

Kullabiblioteket: Biblioteket är öppet för läsning av material samt för hemlån av böcker och tidskrifter vid varje arbetsdag eller program. För besök under andra tider var vänlig kontakta styrelsen.

Den ekonomiska rapporten för 2016 och styrelsens förslag till budget för 2017 kommer att redovisas på årsmötet den 2 april.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby