Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Omläggning av taket (södra takhalvan) på Kulla, Upphärad, vår/sommar 2018
Under våren 2018 startades arbetet med omläggning av södra halvan av Kullas tak, inkl farstutaket. Den norra halvan hade lagts om under 2017 och nu, liksom då, anlitade vi Knapegårdens Bygg och Hantverk, Mariestad, för jobbet. Våra egna personella resurser var något begränsade och vi avtalade därför om ca 80 timmars arbetsinsats av spånläggarna fördelat på två tillfällen, vilka genomfördes den 28-30 maj resp 3-4 juli. Föreningsmedlemmarnas egna insatser skulle vara att ta ned, sortera och rengöra tegelpannor samt riva gammal läkt och spån. Samt att serva spånläggarna i deras arbete. En kurs i spånläggning ingick även i planeringen.

Här följer en rapport om hur arbetet genomfördes. Den ekonomiska redovisningen av omläggningsarbetet kommer att tas fram i annan ordning.

Den 27 mars sattes byggställningar (som vi lånat av föreningsmedlem Göte Nilsson) upp av Göte och av Ulf Tiborn. Vid farstun vinklades ställningarna och farstutaket överdäckades med några långa brädor. Vid ett senare tillfälle förstärktes gångytorna på ställningarna med plyfa-skivor (á 2.5 x 0,6 m). Då klistrades även glidskyddsremsor på ytorna för att minska halkrisken (de ljusgrå remsorna på högra bilden).

Den 29 april var en takspånrivardag. Föreningsmedlemmarna Kenneth Persson, Björn Nilsson, Lena Calmestrand och Ulf Tiborn tog ner tegel, läkt och gammalt spån och denna dag hann vi riva ner hälften av spånet. De underliggande takplankorna lämnades dock kvar för att hålla uppe pålagda presenningar som regnskydd och i väntan på spånläggarna. Arbetet fortsatte den 5 maj och blev då klart.

På vänstra bilden ses Lena (på ställningen) och Kenneth i arbete. I nästa moment kontrolleras tegelpannornas kondition varvid några kasseras. En viss sortering sker också då pannorna var olika långa. Dock var alla av samma ”sort” vilket gjorde årets jobb lättare, jämfört med förra året, då vi fick jobba med flera olika modeller av pannor.

Högra bilden: så här såg taket ut när allt teglet var nerplockat. Den bredare längsgående brädan längst ner hade tidigare förhindrat löv och skräp från att falla ner och därigenom försvårat ventilation av taket.

Därefter startar rivningen av gammal spån, läkt och takbrädor. Vi konstaterar att alla de gamla brädorna är i sådan kondition att de behöver bytas ut. De förs undan för senare transport till återvinningscentral medan de gamla spånen får återgå till kretsloppet genom kompostering. På taket syns Ulf till vänster, Björn Nilsson vid skorstenen och Kenneth på byggställningen. På högra bilden kan man även se gränsen mellan det gamla huset och ett tillbygge som gjorts senare. Presenningar läggs på i väntan på spånläggarna.

I mitten av maj köper vi takbrädor och läkt hos Gunnar Gustafsson (fd Vallby Byggvaror, Nygård) och de körs till Kulla på släpkärra som generöst lånas ut. Framdragning av brädorna den sista biten sker med hjälp av vår nya skottkärra. En givmild sympatisör i Alafors skänker ytterligare takbrädor som Magnus Johansson och hans far Ingvar kör fram till Kulla. Därutöver skänks ett antal brädor av Bo Johansson i Bistockshålan. På vänstra bilden ligger allt virke i väntan på uppspikning. Takbrädorna var av varierande bredd, 12 – 25 cm, och som takläkt användes genomgående 1 x 3 tum.

Innan rengöringen av tegelpannorna las de i blöt i blåa plasttunnor. Dessa användes även för att blöta spånen, något som måste göras för att undvika sprickbildning när de spikades fast på taket. Utöver allt annat arbete jobbade Lena, Lisbeth Olsson och Kaisa Vento jobbade mycket med blötläggning av spånen. En hel del vatten, ca 300 liter, transporterades med hjälp av cykel til Kulla av Lena eftersom dammen var full av grodyngel. Vattnet i 1000-litaren ville vi inte använda till blötläggningen, det behövdes till annat.

Ett ösregn bröt ut, det första på flera veckor, men regnet hade det mycket goda med sig att spånen blev lite fuktiga innan de blötlades i tunnorna. I övrigt var det regnfattigt; den långa sommartorkan 2018 hade just inletts.

Tegelpannor före och efter tvätt. Mycket arbete las ner på rengöring av tegelpannor, särskilt av Lena. Takpannorna blötlades, låg de länge blev de lättare att skura, de flesta var synnerligen bemängda med alger och mossa. Varmt vatten användes liksom såpa. De skurades med stålborste och vanlig skurborste, ett antal borstar slets ut. Pannorna fick sedan torka i solen. En grovsortering gjordes i samband med rengöringen, och ett antal fick kasseras, men av en sympatisör, Fredrik Johansson i Skogsmaden, fick vi ett stort antal bättre begagnade pannor (ca 200), inkl ett antal nockpannor.Den 28/5 kommer spånläggarna från Knapegårdens Bygg och Hantverk i Mariestad och har med sig spån som komplement till de spån som vi sparat från förra årets takarbete. Presenningarna dras undan och rivning och nyläggning av takplankor påbörjas. Vi servar spånläggarna genom att på marken ta emot och forsla undan nerkastade brädor. Här ses Jörgen Rånge till vänster, något skymd, samt Stefan Johansson till höger.

Vänstra bilden visar taköverhänget på en av gavlarna. Man kan se att överhänget går en bit utanför ändarna på takbrädorna vilket gör att det hänger något löst. I den nya lösningen dras alla takplankorna längre ut (ca 40 cm) över gavlarna. Därigenom ges ett mycket bättre fäste för att spika fast de spåntade brädorna (råspont, ¾” x 4”) undertill på gaveluthängen. Även vindskivor och vattbrädor byttes ut.

Att ta ner de gamla vindskivorna(högra bilden) var ett grannlaga jobb eftersom de var tunga och svårhanterliga och tidigare endast fastspikade i några få fästpunkter. På högra bilden ses hantverkarna Jörgen på byggnadsställningen, Stefan på taket och Ulf på stegen.

Några utskjutande takbjälkar var murkna i änden och behövde repareras. Tegelpannorna som syns nedtill i högra bilden tillhör farstutaket.

Den 29 maj forsätter spånläggarna med plankbyte och spånläggning. Till spånen används en särskild ”spånspik” (blank 2-1/2" spik, 60 mm). All övrig spik var skänkt av medlemmar. Till takplankorna användes fyrtumsspik, till strö- och bärläkt 3-tums. Här ses Jörgen och Stefan på taket och Lars Bergström från Västarvet på marken. Högra bilden: snart är det ”spånat” ända upp till nocken. De nya takbrädorna ligger med ungefär 10 cm avstånd. Bilden tagen inifrån vinden

På eftermiddagen den 29 maj anordnas en kurs i spånläggning (genom Västarvet/Slöjd- och Byggnadsvård på Nääs). Kursledarna Jörgen Rånge och Stefan Jonasson går igenom teori på marken, därefter blir det praktik på taket.Lars Bergström från Västarvet informerar kursdeltagarna om sin roll i vårt arbete och om Västarvet och Länsstyrelsens roll m.m. Siv och Kenneth Persson har ordnat med fika för kursdeltagarna, inkl den kända rabarbersaften från Träsmaden, Upphärad. I förgrunden ser vi styrelseledamöterna Siv och Lena, två uppmärksamma elever.

Den 30 maj avslutar spånläggarna sin första sejour (av två) på Kulla. All spånläggning är klar och ströläkt (1 x 3 tum) har lagts ut. Över nocken görs en förstärkning med hjälp av tjärpapp (fäst med galv. pappspik). Spånet ligger sedan öppet under några veckor innan det är dags att spika bärläkt och återlägga tegelpannorna. Vindskivorna målas liksom de gamla undertaken (under gavelutsprången). Samtidigt börjar vi plocka ner farstuns tegelpannor. Presenning läggs över den bara ytan.

Den 3-4 juli återkommer spånläggarna. Arbetet forsätter med läggning av bärläkt och uppsättning av nya vindskivor och vattbrädor (4-tums galvade spik). Vi övriga servar nu framför allt med att lyfta upp de rengjorda tegelpannorna på taket. Dessa var dels de gamla som nu rengjorts, dels andra begagnade som vi fått av Fredrik. Arbetet är tungt men går fort då vi har vanan inne sedan förra året.Den 4 juli gör spånläggarna klart taket inkl påläggning av tegelpannor. Den lägst liggande pannraden får kapas något för att få ett lämpligt avslut ovanför hängrännan. Någon takfotsplåt behövde ej monteras på denna sidan huset (så som vi gjorde förra året) eftersom tegelpannornas ”överhäng” bedömdes gå tillräckligt långt ut över hängrännan. De fyra spåntade underbrädorna under östra gavelns takutsprång byts ut (bild). Under den västra gaveln behövde bara två (av fyra) brädor ersättas. Innan spånläggarna åker hem hinner man även med att återmontera hängrännan och att lägga ny underlagspapp (Isola Isonorm, YAP 2200) på farstun, så som det varit tidigare; på farstutaket var alltså underlaget inte spån.

Nockpannorna var en alldeles särskild historia. De gamla nockpannorna var mycket slitna och en hel del behövde bytas ut. Vi upptäckte också att nockpannor, liksom vanliga tegelpannor, har många olika modeller; vinklingen, längden och, förstås, pannans allmänna kondition var faktorer att ta i beaktande. När detta var gjort fick vi i alla fall ihop ett nytt gäng nockpannor som nu är i tjänst på Kulla.Den 14 juli gör Kenneth, Lena och Ulf klart farstutaket. Vi spikar (3-tums galvat) strö- och bärläkt (1 x 3 tum) samt lägger upp 60-talet tegelpannor. Inför detta jobb hade vi flyttat en del av byggställningen till nedanför farstun. Fem ströläkt får bära de sex raderna med pannor. Bärläkten längst in mot husväggen får stöd av ”distansbitar” (se foto) som skruvas fast, då här är för trångt för att använda hammare.
Tegelpannorna till farstutaket var delvis av olika längd vilket medförde ett visst sorterande. Farstutaket blev något högre än tidigare (pga tjockare läkt) så en bit av en panna längst in mot huvudbyggnaden fick ”sågas ur” med hjälp av vinkelslip (driven av vårt elverk) eftersom den kolliderade med en utstickande takbjälke. Med vinkelslipens hjälp klöv vi dessutom den vänstra pannraden vilket krävdes för passningen melllan vindskivorna.Den 14 juli blev taket klart!

Nya övre vindskivor och vattbrädor på såväl hus som farstu, grönmålade (färg: Wiboline Gammaldags linoljefärg, [6030-630Y], [nr 61 c]) uppsatta med 4-tums galvad spik. Vad som inte syns på bilden är att även de spåntade brädorna under takutsprången har målats (färg: Beckers Tradition Linoljefäg vit, halvblank, 60).

Byggställningarna togs ner och lades samlat. Gammalt virke kördes undan och lades i en hög i väntan på transport till återvinningscentral.

Så gott som allt av såväl vårt inköpta virke liksom det vi fick till skänks gick åt, inkl några långa brädor som vi haft liggande sen tidigare. Ett antal stumpar finns kvar och ambitionen är att använda dessa till fågelholkar vid ett senare tillfälle. Virke som därefter blir över får lagras på vinden på Kulla i väntan på framtida behov.

Utöver ovannämnda personer deltog även Ida Rask, Mats Mattsson och Per Hernmar i takomläggningsarbetet.

Vid besiktning den 31 juli deltog Lars Bergström från Västarvet, Anna Olsfelt från Länsstyrelsen, Lena Calmestrand och undertecknad. Det genomförda takarbetet gicks igenom (bild ovan t.v.).

Några små korrigeringar beslutades, såsom bockning av genomträngande spånspik under ”öfsera” samt övermålning med vit färg. Ovan till höger ses Kenneth i färd med detta jobb som blev färdigt i mitten av augusti (foto: Lena Calmestrand).Instön 2018-08-22
Ulf Tiborn
Backstugans Vänner


Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby