Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Backstugans Vänners verksamhetsberättelse för 2017
Styrelseledamöter och övriga funktionärer:

Ordförande: Lena Calmestrand, Vice ordförande: Ulf Tiborn, Sekreterare: Ida Rask, Kassör: Lisbeth Olsson, Ledamöter: Siv Persson, Kaisa Vento, Siri Vento och Brita Thorell.

Revisorer: Per-Ivar och Birgitta Persson, Valberedning: Per Hernmar och Kenneth Persson. Hemsidesansvarig: Lars Dahlberg

Styrelsen har under 2017 haft sex protokollförda sammanträden. Ett nummer av Kullabladet och ett Kullabrev har distribuerats till våra medlemmar. Tryckningen har skötts av Trollreda och Studieförbundet Vuxenskolan och distributionen av Lena Calmestrand. Lösnummer av Kullabladet har funnits till försäljning på Tempo, Upphärad. 46 artiklar har skrivits till föreningens hemsida www.backstugansvanner.se. Hemsidan har under året haft 10 841 besök. Besök på Kulla: ca 500. Antal medlemmar i föreningen: 142.

Program för allmänheten under 2017:

Söndag 2 april: Årsmöte i församlingshemmet. Anita Fyhr berättade om grunderna i släktforskning och om sin egen släkt. Ida Rask berättade om soldatforskning på Krattorp och Ulf Tiborn berättade om sin Upphäradssläkt på Ödeby. Servering och lotteri, ca 25 besökare.

Onsdag 31 maj: Kurs på Kulla: Att lägga och renovera spåntak. Kursledare: Byggnadsantikvarie Ulrika Lind från Byggnadsvård Nääs samt våra spånläggare Jörgen Rånge och Stefan Jonasson. Deltagare 15 st.

Tisdag 27 juni: Föreningen är värdar tillsammans med Röda Korset i Vägkyrkan i Upphärad. 90 besökare. Under veckan visades en fotoutställning med ett 50-tal bilder med berättelser om föreningens arbete och program på Kulla 2005-2017.

Söndag 23 juli: Liisa Ödén visade textilier från Peru samt berättade och visade bilder från en resa till landet. Servering och lotteri, 14 besökare.

Söndag 20 augusti: Berättarkafé med medlemmarnas egna berättelser från förr. Servering och lotteri, 18 besökare.

Söndag 10 september: Kulturarvsdagen med två olika program: Liekurs på Höljebacka, kursledare Per Hernmar, 9 deltagare och besök på Höljebacka Brandmuseum med fika och visning, 25 deltagare.

Utställning på stadsbiblioteket i Trollhättan: 11 september - 18 oktober visades en utställning med ett 60-tal fotografier med berättelser om arbetet på Kulla under åren 2005-2017 samt fotografier och berättelser om backstugusittarna på Kulla 1860-1961.
Visningar på Kulla: 26/6, 16/9 och 14/10, 34 besökare.

Tipspromenad med UIS: 14/10 var vi med och hade en kontroll i UIS årliga tipspromenad och hade även öppet hus på Kulla med visningar.


Övrig verksamhet på Kulla:

Arbetsdagar på Kulla: 7 maj, 10 deltagare och 22 oktober, 8 deltagare.

Arbetsdagar utanför Kulla: Röjning på Höljebacka (Upphärads gamla kyrkplats) 13 augusti, 4 deltagare.

Aktiviteter för barnen i Upphärads skola med Lena Calmestrand: Under 2017 utvecklades odlingarna med olika äldre grödor för barnen i Upphärads skola. Klass 1: sådd av spenat, mangold, morötter, rödbeta, lök, sockerärtor och blomsterböna, 17 maj, Förskoleklassen: sådd av squash och sockerärtor, 18 maj, Skörd 17 oktober, 30 barn och 4 lärare deltog under odlingssäsongen.

Takprojektet: Under året har arbetet med att rensa, renovera och färdigställa takets norra halva gjorts. Skorstenen har murats om och ny plåt har satts dit. Under spånläggningen hölls en kurs i samarbete med Byggnadsvård Nääs. Mycket ideell tid (ca 500 timmar) och energi av medlemmarna har lagts ner på att få det hela genomfört. Mer om takprojektet i Kullabladet 2018.

Järnmalmsslaggen: Under året har ett intensivt arbete pågått för att hitta en myndighet som velat ta sig an fyndet som gjordes på Krattorps gård 1985. Se vidare artikel i Kullabladet.

Tidningsartiklar om Kulla: I 7dagar och ttela i september i samband med utställningen på stadsbiblioteket.

Föredrag om Kulla: 20/10 i Församlingshemmet i Upphärad, arr. Trolllhättans Stad.

Kontakter med myndigheter: Under 2017 har löpande kontakter tagits med: Lars Bergström, byggnadsantikvarie, Västarvet, Anna Olsfelt, antikvarie Länsstyrelsen, Ulrika Lindh, antikvarie Byggnadsvård Nääs i samband med olika frågor och program rörande Kulla, Göran Carlsson, Hållbart samhälle, Trollhättans stad i samband med utredningsarbetet för ett framtida tågstopp i Upphärad, med Mattias Annas, Eidar i samband med projektering för nya radhus längs Kärrebergsvägen i Upphärad, med kyrkogårdsföreståndare i Rommele pastorat Steven Lundin rörande skötseln av Höljebacka, den gamla kyrkplatsen i Upphärad, med Christer Olsson, kulturförvaltningen i samband med ansökan om bänkar och bord till Höljebacka och med Valdemar Fredriksson, Trollhättans stad i samband med ansökan om en anslagstavla till Höljebacka.


Tack för all medverkan!

Ett varmt TACK till Länsstyrelsen för bidraget till takarbetet, Trollhättans Stad för det årliga föreningsbidraget, Lars Bergström och Anna Olsfelt för råd och hjälp i samband med takarbetet, våra hantverkare Jörgen Rånge och Stefan Jonasson i samband med spånläggning och spånkurs, Ulrika Lindh, Byggnadsvård Nääs i samband med spånkurs, Monica Rodriguez, Studieförbundet Vuxenskolan för bidrag till annonskostnader och all kopiering, Trollreda för tryckning av Kullabladet och kopiering av bilder till utställningarna, för samarbetet med UIS (Upphärads Idrottssällskap) i samband med tipspromenaden och sist men inte minst alla medlemmar som trofast och engagerat på sitt eget sätt fört Kullaverksamheten framåt, ett varmt tack till er alla.

För styrelsen i Backstugans Vänner tecknar Ida Rask och Lena Calmestrand.


Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018:

Backstugan Kullas bevarande: I år fortsätter arbetet med att renovera taket då den andra takhalvan står på tur. I år kommer hantverkare att göra den större delen av takläggningen och övrigt arbete runt omkring utförs ideellt av oss medlemmar. I samband med spånläggningen hålls även i år en kvällskurs. Kursledarna är samma som föregående år tillsammans med Byggnadsvårds Nääs. Övrigt underhållsarbete innefattar renovering av rörspisen och upprensning av växtligheten runt dammen samt borttagning av cement runt husgrunden.

Arbetsdagar: Minst två gemensamma arbetsdagar, vår och höst på Kulla, en arbetsdag i juni i samband med odlingen samt en arbetsdag med gräsröjningsarbeten på Höljebacka.

Visningar: Förbokade besök av föreningar och övriga sällskap tas emot till en kostnad av 500 kr/grupp.

Spånkurs: Även i år kommer det finnas möjlighet att delta i en Spånkurs i samband med renoveringen av taket, kursledare blir hantverkarna Jörgen Rånge och Stefan Nilsson, datum 29/5 kl.16-20, kostnad 300: -, fika ingår, anmälan till Ulf Tiborn.

Upphärads historia: Vi vill försöka sprida kunskap om Upphärads historia; dess gårdar och människor genom att starta en Torpinventering 2019, anmälan kan göras under 2018 till Kaisa Vento. Start meddelas i Kullabrevet 2018.

Fornminnesinventering: Vi inbjuder också våra medlemmar att lära känna Upphärads förhistoria genom att delta i fornminnesexkursioner under 2019, anmälan kan göras under 2018 till Lena Calmestrand. Start meddelas i Kullabrevet 2018.

Höljebacka, den gamla kyrkplatsen: I år ställer Trollhättans Stad ut nya bänkar och bord samt en anslagstavla på platsen, så varför inte göra ett besök! Föreningen fortsätter arbetet med att sköta platsen, vill du vara med se under programmet.

Kullabiblioteket: Biblioteket är öppet för läsning av material samt hemlån av böcker och tidskrifter vid varje arbetsdag eller program. För besök vid andra tider var vänlig kontakta Lena Calmestrand.

Hemsidan www.backstugansvanner.se: Vi lägger upp material om föreningens arbete på Kulla, program, kurser, Upphärads historia, händelser knutna till Upphärad samt annat - förhoppningsvis intressant.

Facebook: Vi finns på facebook under gruppen Backstugan Kullas vänner.


Programverksamhet 2018:

25/3 Årsmöte i församlingshemmet: Kl. 12 Inge Ohlsons fotoalbum från Upphärad. Kl. 13 Årsmötesförhandlingar. Kl. 13.30 Servering och lotteri. Ca kl. 14 Bo Björklund berättar om sin bok Göta älvdalen – berättelse och bilder.
29/4 Arbetsdag takarbete kl. 11: Nedtagning av takpannorna.
13/5 Vårens arbetsdag på Kulla kl. 11.
29/5 Spånkurs: Kl. 16-20, kostnad 300: - inkl. fika, anmälan till ulf.tiborn@gmail.com eller 0763 28 49 11
Juni, arbetsdag med odlingarna (datum ej fastställt).
24/6 ”Mormors underkläder” kl. 13: Mari-Anne Alfredson visar och berättar. Musik: Ulf Wigenius. Lotteri och fika.
Eventuell medverkan i vägkyrkan i juni: Veckan efter midsommar.
Räfsning på Höljebacka: I slutet av juli eller början av augusti (datum ej fastställt).
I samband med UIS-dagen 25/8 kl. 13 på Kulla: ”Gammeldags lekar” för barn och vuxna. Musik: Ulf Wigenius. Kl. 14 Visning av Kulla med berättelser om backstugusittarna. Enkel fika.
9/9 Kulturarvsdagen med två program kl. 12 och kl. 14: Liekurs på Höljebacka kl. 12 och Höljebacka Brandmuseum kl. 14 med föredrag av Agneta Berner
"Historia och historier runt Skalunda hög”. Fika och lotteri.
21/10 Höstens arbetsdag på Kulla kl. 11.

Styrelsemöten 2018:
Styrelsemöten kl. 11 den 11/2, 20/5, 24/6, 25/8 och 21/10.

Natur- och kulturskola: Fjolårets verksamhet fortsätter med odlingar för klass 0-2, i år utvecklar vi odlingarna med olika äldre grödor, visningar för de barn som ännu inte besökt Kulla och på hösten räfsning på Höljebacka.

Trädgården på Kulla: Start av sådd och plantering av äldre fleråriga växter för föreningens räkning samt skötsel av många gamla kulturväxter.

Intervjuprojekt: Vi samlar in berättelser om Upphärad och gör bandade intervjuer.

Medlemsutskick: Under året 2018 utkommer Kullabladet i mars och Kullabrevet i december.
Verksamheter utanför Kulla i Upphärad:

Höljebacka: Vi fortsätter arbetet med Höljebacka, den gamla kyrkplatsen och samarbetet med Rommele Pastorat. Vi har under året fått till stånd att Trollhättans Stad sätter upp bord med bänkar och en anslagstavla på Höljebacka. Dessutom har vägen upp gjorts iordning med hjälp av Putte Fredriksson, Höljebacka brandmuseum och Leif Laurell.

Det planerade tågstoppet i Upphärad: Vi har löpande kontakt med Göran Carlsson, Trollhättans stad, Hållbart samhälle och följer förhandlingarna med Västtrafik samt rapporterar på vår hemsida.Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby