Backstugans Vänner
med målsättning att värna bygdens kulturvård och historia
Startsida
Kontakta oss
Protokoll
Arkiv
Program 2024
Efterlysningar
Kulla

Stadgar

Styrelsen

Vägbeskrivning


Kullabiblioteket


Broschyr om Kulla

Verksamhets-
berättelse för åren 2017 - 2019


Årsmöte
Backstugans Vänner
Kulla
Protokoll 2020-09-06


1. Mötets öppnande.
Ordförande Lena Calmestrand hälsade deltagarna välkomna till föreningens årsmöte.

2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare, tillika rösträknare.
Till mötesordförande utsågs Ulf Tiborn, till mötessekreterare Ida Rask och till justerare av protokollet utsågs Per Hernmar och Brita Thorell.

3. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
Kallelsen till årsmötet godkändes.

4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen för mötet godkändes.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.
Lena Calmestrand föredrog i korthet verksamhetsberättelsen och svarade på frågor kring denna. Verksamhetsberättelsen för 2019 godkändes.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2019.
Ulf Tiborn föredrog i korthet förvaltningsberättelsen. Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2019 godkändes.

7. Revisorns berättelse för räkenskapsåret 2019.
Revisionsberättelsen för 2019 föredrogs av revisor Per-Ivar Persson och godkändes.

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2019.
I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften fastslogs bli oförändrad, 100 kr för 2021.

10. Fastställande av firmatecknare för föreningen.
Till firmatecknare för 2020 utsågs ordförande Lena Calmestrand 490912-0083 och kassör Lisbeth Olsson 490202-4886, var för sig.

11. Fastställande av verksamhetsplanen och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
Lena Calmestrand föredrog i korthet verksamhetsplanen för 2020 och Ulf Tiborn föredrog budgetförslaget. Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2020 godkändes.
12. Val av ordförande.
Till ordförande omvaldes Lena Calmestrand, vald på 2 år.

13. Val av styrelsens ledamöter.
Siri Vento önskar avgå och avsäger sig omval. I enlighet med valberedningens förslag väljs följande styrelseledamöter:

Kaisa VentoOmvald2 år
Ulf TibornNyval2 år
Lisbeth Olssonkvarstår1 år
Ida Raskkvarstår1 år
Siv Perssonkvarstår1 år
Brita Thorellkvarstår1 år
14. Val av revisor och revisorsersättare för 2020.
Till revisor för 2020 omvaldes Per-Ivar Persson och till revisorsersättare Birgitta Persson.

15. Val av två valberedare, varav en sammankallande för 2020.
Till valberedningen för 2020 valdes Per Hernmar och Kenneth Persson, med Per Hernmar som sammankallande.

16. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

17. Mötets avslutande.
Ulf Tiborn tackade för visad uppmärksamhet och förklarade årsmötet avslutat.


Vid protokollet: Mötesordförande:


Ida Rask Ulf Tiborn
Justeras:

Per Hernmar Brita ThorellÅrsmöte
Backstugans Vänner
Upphärads Brandmuseum
Protokoll 2019-03-241. Mötets öppnande.
Ordförande Lena Calmestrand hälsade deltagarna välkomna till föreningens årsmöte.

2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare, tillika rösträknare.
Till mötesordförande utsågs Per Hernmar, till mötessekreterare Ida Rask och till justerare av protokollet utsågs Lisbeth Olsson och Anita Gustafsson.

3. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
Kallelsen till årsmötet godkändes.

4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen för mötet godkändes.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.
Ida Rask föredrog i korthet verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen för 2018 godkändes.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2018.
Lisbeth Olsson föredrog i korthet förvaltningsberättelsen. Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2018 godkändes.

7. Revisorns berättelse för räkenskapsåret 2018.
Revisionsberättelsen för 2018 föredrogs av revisor Per-Ivar Persson och godkändes.

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2018.
I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften fastslogs bli oförändrad, 100 kr för 2020.

10. Fastställande av firmatecknare för föreningen.
Till firmatecknare för 2019 utsågs ordförande Lena Calmestrand
och kassör Lisbeth Olsson, var för sig.

11. Fastställande av verksamhetsplanen och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
Ida Rask föredrog i korthet verksamhetsplanen och Per Hernmar föredrog budgetförslaget. Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2019 godkändes.

12. Val av ordförande.
Ordförande Lena Calmestrand kvarstår på 1 år.

13. Val av styrelsens ledamöter.
I enlighet med valberedningens förslag väljs följande styrelseledamöter:

Lisbeth OlssonOmvald2 år
Ida RaskOmvald2 år
Siv PerssonOmvald2 år
Brita ThorellOmvald2 år
Siri Ventokvarstår1 år
Kaisa Ventokvarstår1 år
14. Val av revisor och revisorsersättare för 2019.
Till revisor för 2019 omvaldes Per-Ivar Persson och till revisorsersättare Birgitta Persson.

15. Val av två valberedare, varav en sammankallande för 2019.
Till valberedningen för 2019 valdes Per Hernmar och Kenneth Persson.

16. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

17. Mötets avslutande.
Per Hernmar tackade för visad uppmärksamhet och förklarade årsmötet avslutat.Årsmöte
Backstugans Vänner
Upphärads församlingshem
Protokoll 2018-03-25


1. Mötets öppnande.
Ordförande Lena Calmestrand hälsade deltagarna välkomna till föreningens årsmöte.

2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare, tillika rösträknare.
Till mötesordförande utsågs Per Hernmar, till mötessekreterare Ida Rask och till justerare av protokollet utsågs Lisbeth Olsson och Kenneth Persson.

3. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
Kallelsen till årsmötet godkändes.

4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen för mötet godkändes.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.
Per Hernmar föredrog i korthet verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen för 2017 godkändes.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2017.
Lisbeth Olsson föredrog i korthet förvaltningsberättelsen. Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2017 godkändes.

7. Revisorns berättelse för räkenskapsåret 2017.
Revisionsberättelsen för 2017 föredrogs av revisor Per-Ivar Persson och godkändes.

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2017.
I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften fastslogs bli oförändrad, 100 kr för 2019.

10. Fastställande av firmatecknare för föreningen.
Till firmatecknare för 2018 utsågs ordförande Lena Calmestrand och kassör Lisbeth Olsson, var för sig.

11. Fastställande av verksamhetsplanen och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
Lena Calmestrand föredrog i korthet verksamhetsplanen och budgetförslaget. Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2018 godkändes.

12. Val av ordförande.
Till ordförande omvaldes Lena Calmestrand, vald på 2 år.

13. Val av styrelsens ledamöter.
Ulf Tiborn önskar avgå och avsäger sig omval. I enlighet med valberedningens förslag väljs följande styrelseledamöter:
Siri VentoOmval2 år
Kaisa VentoOmval2 år

Lisbeth OlssonKvarstår1 år
Ida RaskKvarstår1 år
Siv PerssonKvarstår1 år
Brita ThorellKvarstår1 år

14. Val av revisor och revisorsersättare för 2018.
Till revisor för 2018 omvaldes Per-Ivar Persson och till revisorsersättare Birgitta Persson.

15. Val av två valberedare, varav en sammankallande för 2018.
Till valberedningen för 2018 valdes Per Hernmar och Kenneth Persson.

16. Förslag till stadgeändring.
Ida Rask föredrog i korthet ändringarna i de nya stadgarna. De nya stadgarna antogs enhälligt av stämman.

17. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

18. Mötets avslutande.
Per Hernmar tackade för visad uppmärksamhet och förklarade årsmötet avslutat.


Protokoll från Backstugans Vänners årsmöte 2/4 2017


1. Mötets öppnande.
Ordförande Lena Calmestrand hälsade deltagarna välkomna till föreningens årsmöte.

2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare, tillika rösträknare.
Till mötesordförande utsågs Ulf Tiborn, till mötessekreterare Ida Rask och till justerare av protokollet utsågs Gerhard Gustafsson och Matts Mattson.

3. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
Kallelsen till årsmötet godkändes.

4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen för mötet godkändes.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2016.
Ulf Tiborn föredrog i korthet verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen för 2016 godkändes.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2016.
Ulf Tiborn föredrog i korthet förvaltningsberättelsen. Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2016 godkändes.

7. Revisorns berättelse för räkenskapsåret 2016.
Revisionsberättelsen för 2016 föredrogs av kassör Lisbeth Olsson och godkändes.

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2016.
I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften fastslogs bli oförändrad, 100 kr för 2018.

10. Fastställande av firmatecknare för föreningen.
Till firmatecknare för 2017 utsågs ordförande Lena Calmestrand
och kassör Lisbeth Olsson, var för sig.

11. Fastställande av verksamhetsplanen och behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
Ulf Tiborn föredrog i korthet verksamhetsplanen och budgetförslaget.
Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2017 godkändes.

12. Val av ordförande.
Till ordförande omvaldes Lena Calmestrand, vald för 2017/18.

13. Val av styrelsens ledamöter.
Alfhild Olsson har begärt att få avgå i förtid och fyllnadsval görs av en ny ledamot.
I enlighet med valberedningens förslag väljs följande styrelseledamöter:
Lisbeth OlssonOmval2 år
Ida RaskOmval2 år
Siv PerssonOmval2 år
Brita ThorellNyval2 år
Siri VentoNyval1 år

Ulf TibornKvarstår1 år
Kaisa VentoKvarstår1 år

14. Val av revisor och revisorsersättare för 2017.
Till revisor för 2017 omvaldes Per-Ivar Persson och till revisorsersättare Birgitta Persson.

15. Val av två valberedare, varav en sammankallande för 2017.
Till valberedningen för 2017 valdes Per Hernmar, sammankallande och Kenneth Persson.
.
16. Övriga frågor.

Styrelsen avtackade de avgående styrelseledamöterna Erna Gustafsson, Alfhild Olsson och Kerstin Andreasson och
valberedningens avgående valberedare Matts Mattson.

17. Mötets avslutande.
Ulf Tiborn tackade för visad uppmärksamhet och förklarade årsmötet avslutat.


Protokoll från Backstugans Vänners årsmöte 22/5 2016

1. Mötets öppnande.
Ordförande Lena Calmestrand hälsade deltagarna välkomna till föreningens årsmöte.

2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, två justerare, tillika rösträknare.
Till mötesordförande utsågs Ulf Tiborn, till mötessekreterare Ida Rask och till justerare av protokollet
utsågs Anita Gustafsson och Matts Mattson.

3. Godkännande av kallelsen till årsmötet.
Kallelsen till årsmötet godkändes.

4. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen för mötet godkändes.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015.
Ulf Tiborn föredrog i korthet verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen för 2015 godkändes.

6. Styrelsens förvaltningsberättelse för 2015.
Ulf Tiborn föredrog i korthet förvaltningsberättelsen. Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2015 godkändes.

7. Revisorns berättelse för räkenskapsåret 2015.
Revisionsberättelsen för 2015 föredrogs av kassör Lisbeth Olsson och godkändes.

8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2015.
I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

9. Fastställande av medlemsavgifter.
Medlemsavgiften fastslogs bli oförändrad, 100 kr för 2017.

10. Fastställande av firmatecknare för föreningen.
Till firmatecknare för 2016 utsågs ordförande Lena Calmestrand
och kassör Lisbeth Olsson, var för sig.

11. Fastställande av verksamhetsplanen och behandling av budget för det kommande
verksamhets- och räkenskapsåret.

Ulf Tiborn föredrog i korthet verksamhetsplanen och budgetförslaget. Styrelsens verksamhetsplan
och budgetförslag för 2016 godkändes.

12. Val av ordförande.
Till ordförande kvarstår Lena Calmestrand, vald för 2015/16.

13. Val av styrelsens ledamöter.
Soli Strömberg Rosendahl har begärt att få avgå i förtid och fyllnadsval görs av en ny ledamot.
Valberedningens förslag att utöka antalet medlemmar i styrelsen till totalt nio stycken antogs.
I enlighet med valberedningens förslag väljs följande styrelseledamöter:
Ulf TibornOmval2 år
Alfhild OlssonOmval2 år
Siv PerssonNyval1 år
Kaisa VentoNyval2 år

Lisbeth OlssonKvarstår1 år
Ida RaskKvarstår1 år
Erna GustafssonKvarstår1 år
Kerstin AndreassonKvarstår1 år

14. Val av revisor och revisorsersättare för 2016.
Till revisor för 2016 omvaldes Per-Ivar Persson och till revisorsersättare Birgitta Persson.

15. Val av två valberedare, varav en sammankallande för 2016.
Till valberedningen för 2016 valdes Matts Mattsson, sammankallande och Per Hernmar.

16. Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

17. Mötets avslutande.
Ulf Tiborn tackade för visad uppmärksamhet och förklarade årsmötet avslutat.Protokoll från Backstugans Vänners årsmöte 28/3 2015 i församlingshemmet, Upphärad

1.Ordf. Lena Calmestrand hälsade deltagarna välkomna till föreningens årsmöte.
2.Till mötesordförande utsågs Lena Calmestrand, till mötessekreterare Erna Gustafsson och till justerare av protokollet utsågs Lillemor och Ingemar Carlson.
3.Kallelsen till årsmötet godkändes.
4.Dagordningen för mötet godkändes.
5.Verksamhetsberättelsen för 2014 godkändes.
6.Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2014 godkändes.
7.Revisionsberättelsen för 2014 föredrogs av revisor Per-Ivar Persson och godkändes.
8.I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
9.Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2015 godkändes.
10.Till ordförande för 2015/16 omvaldes Lena Calmestrand.
11.Till ledamöter för 2015/16 omvaldes Kerstin Andreasson, Erna Gustafsson och Lisbeth Olsson. Avgående suppleanten Anita Gustafsson hade avsagt sig omval och ledamoten Aina Magnusson, med valperiod 2014/15 hade bett att få avsäga sig resterande valperiod p.g.a. hälsoskäl. Nyval, ledamöter: Ida Rask och Soli Strömberg Rosendahl. Kvar i styrelsen för 2015 är Alfhild Olsson och Ulf Tiborn, båda ledamöter.
12.Till revisor för 2015 omvaldes Per-Ivar Persson och Birgitta Persson, revisorersättare.
13.Till valberedningen för 2015 omvaldes Matts Mattsson, sammankallande och Ingemar Carlson.
14.Medlemsavgiften föreslogs bli oförändrad för 2016, 100: -.
15.Till firmatecknare för 2015 utsågs ordf. Lena Calmestrand (personnr.) och kassör Lisbeth Olsson (personnr.), var för sig.

16.Motion 1/2015: ”Styrelsen föreslår en ändring av föreningens stadgar, nämligen ett uteslutande av sista stycket ”upplösning”. Den nuvarande styrelsen anser att en framtida styrelse får ta ställning till hur man skall förfara vid en eventuell upplösning av föreningen och anser sig därför inte kunna ge direktiv om vem/vilka som skall överta föreningens egendom; Backstugan Kulla samt dess övriga tillgångar.
Motionen föredrogs och godkändes av årsmötet.
17.Lena Calmestrand tackade för visad uppmärksamhet och förklarade årsmötet avslutat.Backstugans Vänners protokoll från årsmötet 29/3 2014 i församlingshemmet

1.Ordf. Lena Calmestrand hälsade deltagarna välkomna till föreningens tionde årsmöte.
2.Till mötesordförande utsåg Lena Calmestrand, till mötessekreterare Erna Gustafsson och till justerare av protokollet utsågs Lillemor och Ingemar Carlson.
3.Kallelsen till årsmötet godkändes.
4.Dagordningen för mötet godkändes.
5.Verksamhetsberättelsen för 2013 föredrogs och godkändes.
6.Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2013 föredrogs och godkändes.
7.Revisionsberättelsen för 2013 föredrogs av Aina Magnusson.
8.I enlighet med revisorns förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013
9.Styrelsens verksamhetsplan och budgetförslag för 2014 föredrogs och godkändes.
10.Omval av följande styrelseledamöter för 2014/15: Aina Magnusson och Alfhild Olsson. Nyval av styrelseledamoten Ulf Tiborn.
11.Omval för 2014 av revisor Per-Ivar Persson och revisorersättare Birgitta Persson.
12.Till valberedningen för 2014 omvaldes Matts Mattsson, sammankallande och nyval av Ingemar Carlson.
13.Medlemsavgiften förblir oförändrad för 2015, 100: -.
14.Till firmatecknare för 2014 utsågs ordf. Lena Calmestrand 490912-0083 och kassör
15.Under övriga frågor tog Ingemar Carlson upp frågan om isoleringen av källaren och hur den i så fall skulle utföras och av vem. Vidare upptog samma person frågan om en vattentank på Kulla i händelse av en torr sommar. Efter någon diskussion bordlades frågorna till vidare. Uno Hansson ställde frågan om hur långt projektet Höljebacka (den medeltida kyrkplatsen) avancerat. Lena Calmestrand berättade om den historiskt värdefulla platsen och vikten av att sätta in kulturvårdande insatser innan grunderna försvinner helt och hållet. Lena berättade också om sitt arbete med platsen under åtta år och hur hon försökt få pastoratet, som äger platsen, intresserat av att bidra med skötseln. En projektplan framtogs hösten 2013 och förhoppningen är att Trollhättans stad ska göra Höljebacka till ett kulturområde
16.Lena Calmestrand tackade för visad uppmärksamhet och förklarade årsmötet avslutat.
Upphärad 2014-03-29

Erna Gustafsson, sekr. Lena Calmestrand, ordf.
Lillemor Carlson, just. Ingemar Carlson, just.

Vill du bli medlem
100:-/år


Backstugan på FaceBook

En film om Backstugan på YOU TUBE

Gammal film från häradet
Året är 1936


Trollhättans
Stad


Karta

Västergötlands
Hembygds-
förbund


Riksarkivet
Släktforskning


Åkes foto

Reportage till
Mitt i Veckan 2


Intervju med Lena
21 maj 2008


Direktsänt
musikprogram


Intervju med Lena
24 maj 2011


Byggnads-
inventeringen
för Upphärad 1975

1. Albogården
2. Artorp
3. Bistockshålan
4. Bjurdammen
5. Björndalen
6. Stora Boda
7. Lilla Boda
8. Bothult
9. Dalaslätt
10. Dammkärr
11. Delehed
12. Dunevallen
13. Finneviken
14. Grankärr
15. Grottorp
16. Gunnarsbo,
      Gunnarstorp

17. Gunnered,
      Gundleryr

18. Hylteholmen,
      Grävlingsåsen

19. Hålhagen
20. Häggsjöryr
21. Häggåna
22. Hälltorp
23. Höljebacka
24. Ingelsängen
25. Jordbron
26. Karstorp
27. Krattorp
28. Kroken,
      Socknebacken

29. Kronoberg
30. Kullen,
      Klockarekullen

31. Kärret,
      Lövsjökärr

32. Kättetorpet,
       Röttetorpet

33. Maden
34. Månered
35. Nyckleby
36. Rågkvid
37. Rörmaden
38. Rösbacken
39. Sandbacken
40. Sjökullen
41. Snartorp
42. Spjutgiljan
43. Stubbhålan
44. Vadboda
45. Vrångebacken
46. Vråstorp
47. Äspenäs
48. Ödeby